» NLD


Wat is NLD?

NLD: Niet verbale leerstoornis NLD wordt gedefinieerd als een neuro-psychologisch syndroom en staat voor Nonverbal Learning Disabilities of niet verbale leerstoornissen.
NLD wordt omschreven als een rechterhemisfeer-stoornis, die zich kenmerkt door het samengaan van leer-en gedragsproblemen met motorische problematiek.

NLD wordt ook wel planloosheid genoemd ofwel het samenspel tussen neuro-psychologische, schoolse, sociaal-emotionele en adaptieve functies schiet tekort.

NLD uit zich in typische tekorten en vaardigheden in leerprestaties enerzijds en tekorten in sociaal emotioneel en adaptief opzicht anderzijds

NLD is een rechterhemisfeer-stoornis waarbij sprake is van aantasting van de "witte stof" in de hersenen.


De stoornissen in de informatieverwerking:

Gestoord zijn intermodale taken waarbij meerdere informatiedelen met elkaar gecombineerd ,moeten worden (b.v. strikken van veters) verwerken van nieuwe begrippen, het oplossen van problemen en leren van opgedane ervaringen verlopen moeizaam. Processen die aangestuurd worden door de linkerhersenhelft verlopen goed, b.v. intermodale taken waarbij bekende informatie een rol speelt; routinetaken (b.v. tafels van vermenigvuldiging)

Drie NLD aspecten:

1. tekorten in de psycho-motoriek
2. tekorten in het explorerend gedrag
3. tekorten in de perceptie

Daarmee samenhangend worden vaak problemen gevonden op ontwikkelingsgebieden: activiteitsniveau, taal/spraak emoties, sociaal gedrag.

Psychomotoriek:
We zien een grofmotorische en fijnmotorische achterstand. De motoriek van de linker hersenhelft is vaak slechter ontwikkeld, tevens zien we evenwichtsproblemen. Moeizaam veters strikken, eten met bestek, aankleden, klimmen pengreep krampachtig, last van hoogtevrees, onhandig en houterig.

Exploratie:
Omdat de rechterhemisfeer gestoord is ontdekt het kind weinig d.m.v. zien en voelen. Er is sprake van een visueel-ruimtelijke stoornis. Het kind exploreert door af te gaan op het gehoor, goed te luisteren en veel vragen te stellen, nauwelijks door te kijken en te bewegen. De geringe onderzoeksdrang uit zich in een voorkeur voor bekend materiaal, het vermijden van nieuwheid, moeite met complexe psychomotorische handelingen (bv klimmen ) een het eerder verwerken van informatie langs verbale/auditieve weg. Het kind vertrouwt niet op eigen bewegingen en ruimtelijk inzicht. Staren komt veelvuldig voor, het kind sluit zich af van de veelheid aan visuele stimuli, weet niet te ordenen. We constateren weinig interesse in creatieve vakken.

Perceptie:
De NLD-er is sterk in waarnemen van details, maar heeft moeite met het onderscheiden van gehelen en houden van overzicht. Ze hebben moeite met begripsvorming, logisch redeneren en probleem oplossen. Er is een groot verschil tussen verbaal en visueel-ruimtelijke intelligentie. Ze zijn zwak in visueel-ruimtelijk opzicht hebben links-rechts oriŽntatieproblemen en het tijdsbesef is zwak ontwikkeld. Het planmatig werken is gestoord, ook schrikt het kind van harde geluiden, mogelijk worden geluiden versterkt opgevangen.

Activiteitsniveau:
Dit is wisselend. Er is een aandachtsprobleem, we zien vaak impulsief handelen optreden (zich in een situatie storten) Soms zien we druk en chaotisch gedrag (ADHD-achtig), dit tengevolge van te hoge inschatting van werk/aanspreekniveau.

Taal/spraak:
Vaak komt taal en spraak vertraagd op gang, na de peutertijd zien we een vlotte ontwikkeling. De NLD-er spreekt zonder intonatie, er is met moeite samenhang in het verhaal wat hij/zij vertelt te brengen. Soms zien we lichte articulatieproblemen (verdwijnen met ouder worden ) De fonologische ontwikkeling is goed, communicatief zijn er problemen.

Emoties:
Het NLD kind heeft moeite met herkennen van emoties bij zichzelf en anderen. Het wordt door emoties overspoeld, zonder te weten hoe deze onder controle te krijgen. Lichamelijk contact kan een probleem zijn

Sociaal gedrag:
We zien een gebrek aan inlevingsvermogen. Het kind begrijpt non verbale reacties niet, neemt alles wat gehoord wordt letterlijk op Bij voorkeur houdt het kind zich vast aan bekende mensen (volwassenen) stelt zich afhankelijk op, kan claimend zijn, functioneert in de groep vaak problematisch Door het wisselend activiteitsniveau, onvoorspelbaar gedrag, ongeremd praten, afkeer van onbekende situaties, moeite met interpreteren van non verbaal gedrag, problemen in de tactiel gevoeligheid, psychomotorische onhandigheid hebben deze kinderen later moeite met aangaan van intieme relaties en zijn vaak angstig en onzeker.

Gedragsproblemen:
Bij jonge kinderen zien we "acting out" gedrag zoals de clown uithangen, handtastelijk zijn naar andere kinderen, de confrontatie opzoeken. Soms worden ze als hyperactief bestempeld, bij oudere kinderen zien we internaliserende problemen, zoals angstig, depressief, teruggetrokken gedrag voorkomen

Cognitief:
Het technisch lezen komt moeizaam op gang, maar wordt later goed.
Er is een goed geheugen voor klanken. Problemen met het visuele aspect.
We zien een hoge leessnelheid, geringe intonatie en prosodie, weinig aandacht voor interpunctie en radend lezen
Het begrijpend lezen is zwakker dan het technisch lezen en wordt in toenemende mate een probleem. Spelling is voldoende tot goed.
Opmerkelijk zijn de problemen met mechanisch rekenen en wiskunde.
Bij schrijven zien we een zwakke schrijfmotoriek.We zien ook moeilijkheden met het aanleren van de letters, blokpatronen, plattegronden enz.


Mogelijke oorzaken van NLD:

1. Zuurstoftekort bij de geboorte.
2. Endocriene factoren.
3. Voedseltekort in de eerste levensjaren.
4. Externe omstandigheden. (ongeluk, bestraling)
5. Niet evenredige ontwikkeling van de linker- en rechter hersenhelft.


Vermoeden van NLD:

1. Het op een laat tijdsstip bereiken van de ontwikkelingsmijlpalen op het gebied van grove motoriek en taal.
2. Gebrek aan exploratie.
3. Angst voor nieuwe situaties.
4. Een traag opgang komende redzaamheid.
5. Grillige, sprongsgewijze ontwikkeling.
6. Plotseling doorschieten in ontwikkeling.


Diagnosticeren:
1. Gedragsvragenlijsten
2. De gedragsvragenlijst: CBCL
3. De TRF
4. De Youth Selfreport scale
5. De NLD schaal (NL vertaalde versie)

Deze schalen kunnen zicht bieden op ADHD-achtig gedrag bij jonge kinderen en internaliserende problematiek bij oudere kinderen.


Schoolvorderingentesten:

1. Goede prestaties bij technisch lezen en spellen.
2. Zwak bij begrijpend lezen en rekenen.


Intelligentietesten:

1. De K-ACB test (KAUFMANN Assessement for children)
2. De Wisc RN/2002 NL (er is een discrepantie tussen het vermogen sequentiŽle informatieverwerking, linker rechterhelft en simultane informatieverwerking, rechter hersenhelft)


Aan deze uitleg op deze pagina en de opsomming van mogelijke kenmerken mogen geen conclusies worden verbonden. Deze stoornis dient te worden gediagnosticeerd door daarvoor opgeleide en dus bevoegde personen.[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Counter

Weersverwachting

  • Weathernews.nl Meerdaagse Verwachting

Clix verdienen??

Gratis banners


Copyright 2002-2018