» PGB


Het Persoonsgebonden budget

Als u zorg nodig hebt door bijvoorbeeld ziekte, handicap of ouderdom, dan krijgt u zorg die u nodig hebt op grond van de AWBZ (de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). U ontvangt die zorg meestal in natura: bijvoorbeeld verpleging en verzorging bij u thuis, verzorgd door een zorginstelling. Maar u kunt ook geld krijgen om zelf zorg in te kopen. Dat heet dan een persoonsgebonden budget, ook wel PGB genoemd.


Het PGB werkt schematisch als volgt:

a. u vraagt een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ);
b. het CIZ stelt vast hoeveel zorg u nodig heeft;
c. u kiest tussen zorg in natura of een PGB;
d. het zorgkantoor kent het PGB toe;
e. het zorgkantoor stort het PGB op uw bankrekening;
f. u koopt zorg in;
g. u legt verantwoording af; en
h. u betaalt niet uitgegeven geld terug aan het zorgkantoor.


Aanvraag indicatie

Het kan gebeuren dat u niet meer voldoende voor uzelf of voor uw partner, ouder of kind kunt zorgen. Bijvoorbeeld omdat er door een aandoening of een lichamelijke, geestelijke of verstandelijke beperking hulp en zorg nodig is. De AWBZ zorgt er dan voor dat die noodzakelijke ondersteuning er komt.
Op het moment dat u zich inschrijft voor het ziekenfonds of een particuliere verzekering wordt u automatisch ingeschreven voor de AWBZ.
De AWBZ kent zeven soorten aanspraken: functies genaamd.

De zeven functies zijn:
1. Huishoudelijke verzorging
Bijvoorbeeld: opruimen, schoonmaken, het verzorgen van planten, ramen lappen, maaltijd klaarmaken.
2. Persoonlijke verzorging
Bijvoorbeeld: helpen met douchen, wassen op bed, aankleden, scheren, huidverzorging, hulp bij de toiletgang, hulp bij eten en drinken.
3. Verpleging
Bijvoorbeeld: wondverzorging, toedienen van medicijnen, geven van injecties, advies hoe om te gaan met ziekte, het zelf leren injecteren.
4. Ondersteunende begeleiding
Bijvoorbeeld: ondersteuning om de dag te structureren en om beter de regie te kunnen voeren over het eigen leven. Maar ook dagverzorging of dagbesteding, of hulp bij het leren zorgen voor het eigen huishouden.
5. Activerende begeleiding
Bijvoorbeeld: gesprekken om gedrag te veranderen of gedrag te leren hanteren bij gedragsproblemen of een psychische stoornis.
6. Behandeling
Bijvoorbeeld: zorg bij een aandoening, zoals revalideren na een beroerte.
7. Verblijf
Het is soms niet mogelijk om zelfstandig te blijven wonen. Bijvoorbeeld als er een beschermende woonomgeving nodig is vanwege ernstige vergeetachtigheid. Of als er continu toezicht nodig is. Ook kan het zijn dat verblijf in een instelling nodig is omdat er zoveel zorg nodig is dat dit thuis niet meer allemaal te regelen is.

Om in aanmerking te komen voor AWBZ-zorg, moet eerst worden vastgesteld of u inderdaad zorg nodig heeft. En ook wat voor soort zorg en hoeveel. Dat wordt indicatiestelling genoemd. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt de indicatie. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die uw zorgbehoefte onafhankelijk, objectief en integraal vaststelt. Het adres van het CIZ kunt u opvragen bij het zorgkantoor. U kunt ook kijken op www.ciz.nl.
Vrijwel alle AWBZ-zorg begint bij het CIZ.

Uitzonderingen:

* Psychiatrische behandeling en opneming in een psychiatrische inrichting gedurende het eerste jaar wordt niet door het CIZ, maar door de huisarts ge´ndiceerd.
* Jeugdigen (jonger dan 18 jaar) met een psychiatrische aandoening worden voor AWBZ-zorg ge´ndiceerd door het Bureau Jeugdzorg (www.jeugdzorg.nl).

Het CIZ stelt in veel gemeenten ook de indicatie voor de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) (onder andere rolstoelen, woonvoorzieningen, vervoer) en voor welzijnsvoorzieningen (bijvoorbeeld maaltijdverstrekking, recreatieve en sociale activiteiten).


Wat kiest u?
Als de indicatie is gesteld, weet u op welke zorg u recht heeft. Voor de manier waarop u die zorg krijgt, kunt u zelf kiezen uit de volgende mogelijkheden:

1. Zorg in natura
2. Persoonsgebonden budget (PGB) of
3. Een combinatie van zorg in natura en PGB

Zorg in natura
U krijgt de ge´ndiceerde zorg geleverd door een zorgaanbieder, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie. Deze zorgaanbieder regelt dat er een zorgverlener aanwezig is en regelt de administratie rondom de zorgverlening. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop de zorg wordt verleend. Vaak is daarin veel mogelijk.
U kiest zelf uw zorgaanbieder. Meestal wordt dat bij de indicatiestelling al gevraagd. Het CIZ stuurt dan het indicatiebesluit ook naar de zorgaanbieder van uw keuze. Deze zorgaanbieder neemt vervolgens contact met u op. Als de zorgaanbieder van uw keuze een wachtlijst heeft, zal het zorgkantoor ervoor moeten zorgen dat er zo lang een goed alternatief wordt geboden. Zo kan het zorgkantoor bijvoorbeeld een andere zorgaanbieder zonder wachtlijst voorstellen.
Meestal zal het zorgkantoor of de zorgaanbieder contact met u opnemen als u op een wachtlijst staat. Als u echter vragen heeft, hoeft u daar niet op te wachten. U kunt dan het beste naar het zorgkantoor bellen.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Met een PGB krijgt u een bepaalde hoeveelheid geld toegewezen, waarmee u zelf zorg inkoopt. U kunt op die manier veel zelf regelen, zodat u niet afhankelijk bent van traditionele zorgaanbieders.
Er zijn uitzonderingen:

Voor behandeling en langdurig verblijf kunt u geen PGB krijgen.
Als u langdurig in een instelling verblijft, komt u niet in aanmerking voor PGB omdat u dan van de instelling alle zorg krijgt die u nodig heeft. U kunt wel een PGB krijgen voor tijdelijk verblijf (logeeropvang, maximaal gemiddeld twee dagen per week).
Bewoners van ADL-clusters ("Fokus"-woningen) kunnen geen PGB krijgen voor de functie persoonlijke verzorging.
Wanneer u het prettig vindt zelf afspraken te maken met zorgverleners, dan is een PGB misschien iets voor u. Bijvoorbeeld omdat u iemand in uw omgeving kent die de zorg kan leveren. U kunt dan immers zelf de dagen en tijden afspreken waarop uw zorgverlener komt. Veel mensen met een PGB waarderen bovendien dat ze met een vaste zorgverlener werken die ze zelf kiezen. Vaak is dit een bekende, zoals een buurvrouw of kennis, maar u kunt ook een zorgaanbieder inhuren.

Combinatie van zorg in natura en PGB
Het is ook mogelijk dat u een bepaalde functie zelf wilt regelen en een andere functie liever in natura wilt krijgen. Dat kan. U vraagt dan een PGB aan voor de functie die u zelf wilt regelen en laat de andere functie in natura leveren.

Bij de functies 'ondersteunende begeleiding' en 'activerende begeleiding' is er onderscheid tussen 'zorg in uren' en 'zorg in dagdelen'. U kunt er voor kiezen om voor de 'zorg in uren' een PGB te vragen, terwijl de 'zorg in dagdelen' in natura wordt geleverd, of andersom.
Als u wordt ge´ndiceerd voor 'ondersteunende begeleiding in dagdelen' of 'activerende begeleiding in dagdelen' beoordeelt het CIZ of er een medische noodzaak bestaat om het vervoer ook vanuit de AWBZ te financieren. Als dat het geval is, mag u het PGB ook besteden aan de voor uzelf gemaakte kosten van vervoer.

Zorg in natura
- Vrijwel geen administratie
- Kans op wisselende zorgverleners
- Zorgverlening kan op wisselende tijdstippen plaats vinden

Persoonsgebonden budget
- Zelf bepalen door wie, wanneer, waar en hoe de benodigde zorg wordt verleend
- Zelf personeel werven
- Afspraken maken
- Zelf zorgverlener uitbetalen
- Administratie bijhouden
- Verantwoording afleggen


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Counter

Weersverwachting

  • Weathernews.nl Meerdaagse Verwachting

Clix verdienen??

Gratis banners


Copyright 2002-2018